เกร็ดความรู้จากพุทธศาสนา

 

แนะนำเกี่ยวกับแผนผังวัด,ตำหนักเทพ พระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้าและห้องต่าง ๆ ในวัดแบบมหายาน ตอนที่ ๕
12 ธ.ค. 2559

 

ในพระอุโบสถ รูปปั้นที่อยู่ตรงกลางเป็น พระศากยมุนีพุทธเจ้า คือผู้ที่ทรงพละญาณอันยิ่งใหญ๋ ผู้ที่ดำรงที่สุดแห่งความวิเวก สงบ ระงับ กอรปด้วยกรุณา ปัญญา และยังอรรถประโยชน์อันไร้ขอบเขต

 

ในทางมหายาน พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า พระอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายจะไม่ใช่พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ แต่จะเป็นพระมหากัสสปะและพระอานนท์
 
รูปปั้นที่อยู่ตรงขวา ดูอายุมาก คือ พระมหากัสสปะ เป็นหนี่งในสิบของอัครมหาสาวก เป็นพระสงฆ์ที่มีรัศมีสีทองเปล่งออกรอบกายสว่างมาก ทางจีนมีชื่ออีกอย่างว่า ผู้มีแสงอันยิ่งใหญ่ เป็นเอกทางด้านธุดงค์
 
เมื่อครั้งที่สมัยพระพุทธเจ้าเสด็จเทศนาที่เขาคิชกูฏ พระพุทธเจ้าชูดอกบัวทิพย์ขึ้นมาในที่ประชุมนั้น มีแต่พระมหากัสสปะเท่านั้นที่เข้าใจปริศนาธรรมของพระองค์ พระพุทธเจ้าถึงยิ้มออกมา จากนั้น พระมหากัสสปะจึงได้ชื่อว่า ได้รับถ่ายทอดธรรมจักษุประทับจิตจากพระพุทธเจ้า ถือเป็นพระธรรมาจารย์รุ่นแรก
 
รูปปั้นที่อยู่ตรงซ้าย ดูอายุน้อยคือ พระอานนท์ พุทธอนุชา ผู้ที่มีความยินดี ทางจีนเชื่อว่าพระอานนท์ถือกำเนิดมาในวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม ท่านเป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมมีไหวพริบจดจำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้หมด ท่านเป็นพระอุปฐากของพระพุทธเจ้าหลาย ๆ พระองค์ แม้แต่พระศรีอารย์ก็จะมาเป็นพระอุปฐากด้วย หลังจากพระพุทธเจ้าดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว มีการสังคยนาพระไตรปิฎก พระอานนท์เป็นผู้ร่วมสังคยนาด้วย
 
 
สมันตภัทร, กวนอิม, อวโลกิเตศวร, มัญชุศรี, มหายาน, กษิติครรภ์, โพธิสัตว์, ศากยมุนี
 
 
 
 
ในพระอุโบสถวัดจีน จะมีพระอรหันต์ด้านละแปดรูปรวม 16 อรหันต์ ว่ากันว่าพระอรหันต์ทั้ง 16 องค์ได้รับคำฝากฝังจากพระพุทธเจ้า อย่าเพิ่งเข้าสู่พระนิพพาน ให้อยู่รับการสักการะจากสรรพสัตว์ เพื่อเป็นเนื้อนาบุญ
 
สมันตภัทร, กวนอิม, อวโลกิเตศวร, มัญชุศรี, มหายาน, กษิติครรภ์, โพธิสัตว์, ศากยมุนี, อรหันต์
 

 

สมันตภัทร, กวนอิม, อวโลกิเตศวร, มัญชุศรี, มหายาน, กษิติครรภ์, โพธิสัตว์, ศากยมุนี, อรหันต์

 

 

ข้างในพระอุโบสถ มีรูปปั้นพระอริยะสามพระองค์แห่งสุขาวดีโลกธาตุ  สามองค์นี้ คือ องค์แทนของแดนสุขาวดีในนิกายมหายาน
 
องค์กลางคือ พระอมิตาภะพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าทรงตรัสกับพระสูภูติและพระอานนท์ว่า เมื่อ ๑๐ กัปป์มาแล้ว มีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งได้ขอพรกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้กับพระองค์เองว่า สรรพสัตว์มีมากมายที่ยังไม่พ้นภัยและพระองค์ก็ไม่อยากจะไปนิพพาน ขอให้มีดินแดนหนึ่งที่เป็นแดนที่สามารถจะมีพระโพธิสัตว์ที่ไม่ปรารถนาที่จะเป็นปัจเจกหรือไม่ปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้า มาบำเพ็ญบารมีเพื่อช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้เกิดความเข้าใจในธรรมต่างๆ ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ก็ได้รับพรให้มีดินแดนนั้น พระพุทธเจ้าองค์นี้ได้รับขนานนามว่า "อมิตาภะ" แปลว่า แสงสว่าง เพราะดินแดนแห่งนี้มีแสงสว่างประดุจทองคำ และดินแดนนี้เรียกว่า "สุขาวดี" เป็นดินแดนที่เทียบเท่าชั้นอกนิพรหม อกนิพรหมคือ ไม่ถึงนิพพาน แต่ไม่กลับลงมาเกิด หรือจะลงมาทำหน้าที่นั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง นี่คือดินแดนที่แยกออกไป ถ้าอนาคามี ไม่จำเป็นต้องลงมาเกิดอีก แต่สุขาวดีเป็นกลุ่มของพระโพธิสัตว์ที่จะลงมาช่วยสรรพสัตว์
 
พระกวนอิมอวโลกิเตศวร (ด้านขวา) ในมือถือแจกัน อีกมือถือกิ่งหลิว คอยสะบัดให้ธรรมรสอันชุ่มชื่นแก่เหล่าเวไนยสัตว์ทั้งหลาย หมายถึง เย็นชุ่มน้ำ คือไม่มีทุกข์
 
พระมหาสถาปราบโพธิสัตว์ (ด้านซ้าย) บนเศียร มีมงกุฏ มือซ้ายถือดอกบัว เป็นตัวแทนของปัญญา รังสีแห่งปัญญาแผ่ซ่านไปทั่วโลกเพื่อให้สรรพสัตว์พ้นภัยจากคมหอก คมดาบ คอยช่วยโบกพัดให้เหล่าเวไนยสัตว์ มีวินัย อุตสาพะ วิริยะในการพากเพียร ไม่พบกับเภทภัย และโปรดพระโพธิสัตว์ในระดับต่างๆให้มีความเพียร
 
 
สมันตภัทร, กวนอิม, อวโลกิเตศวร, มัญชุศรี, มหายาน, กษิติครรภ์, โพธิสัตว์, ศากยมุนี 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
  • การจัดหิ้งพระ
  • พระพุทธเจ้า ๓ พระองค์
  • การถวายสิ่งของในพุทธศาสนา
  • แนะนำเกี่ยวกับแผนผังวัด,ตำหนักเทพ พระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้าและห้องต่าง ๆ ในวัดแบบมหายาน ตอนที่ ๖
  • แนะนำเกี่ยวกับแผนผังวัด,ตำหนักเทพ พระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้าและห้องต่าง ๆ ในวัดแบบมหายาน ตอนที่ ๔
  • แนะนำเกี่ยวกับแผนผังวัด,ตำหนักเทพ พระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้าและห้องต่าง ๆ ในวัดแบบมหายาน ตอนที่ ๓
  • แนะนำเกี่ยวกับแผนผังวัด,ตำหนักเทพ พระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้าและห้องต่าง ๆ ในวัดแบบมหายาน ตอนที่ ๒
  • แนะนำเกี่ยวกับแผนผังวัด,ตำหนักเทพ พระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้าและห้องต่าง ๆ ในวัดแบบมหายาน ตอนที่ ๑
  • พุทธคีรีทั้ง ๔ ในประเทศจีน