เกร็ดความรู้จากพุทธศาสนา

 

แนะนำเกี่ยวกับแผนผังวัด,ตำหนักเทพ พระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้าและห้องต่าง ๆ ในวัดแบบมหายาน ตอนที่ ๓
23 ต.ค. 2559

 

ตำหนักที่สี่ แบ่งเป็นตำหนักซ้ายขวา 
 
-    ตำหนักด้านซ้าย คือ ตำหนักของ พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ พระองค์ตั้งมหาปณิธานสิบสองประการ กษิติคือ แผ่นดินที่อยู่อาศัย ครรภ์ คือ แฝงเร้น ว่ากันว่าได้รับการฝากฝังจากพระพุทธองค์ว่า ให้เป็นผู้ช่วยเหล่าเวไนยสัตว์ หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์แล้ว และช่วงก่อนที่พระศรีอารย์จะมาโปรด ท่านจะเป็นคนช่วยโปรดสัตว์ “ตราบใดนรกไม่ว่างเว้น จะไม่ขอสำเร็จในพุทธมรรค”  คำอธิบายในพระสูตร คือ ท่านสงบนิ่ง หนักแน่น ไม่หวั่นไหว เหมือนแผ่นดิน มั่นคง ยิ่งใหญ่ รองรับสรรพสิ่งของโลกเอาไว้ กอรปด้วยปัญญาญานอันบริสุทธ์ เข้าถึงธรรมอันสูงสุด เปรียบเสมือนเข้าถึงขุมทรัพย์อันซ่อนเร้นของพระพุทธเจ้า ในพระสูตรของกษิติครรภ์โพธิสัตว์ เอ่ยถึง พระสูตรแห่งความกตัญญู เชื่อว่าเมื่อสวดแล้วจะช่วยบุพการีที่ล่วงลับแล้วให้พ้นทุกข์ จึงได้รับความนิยมมาก
 
สมันตภัทร, กวนอิม, อวโลกิเตศวร, มัญชุศรี, มหายาน, กษิติครรภ์, โพธิสัตว์, ศากยมุนี
 
 
 
-   ตำหนักด้านขวา คือ ตำหนักของ พระไภสัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ความหมายพระนามคือ พระตถาคตเจ้าผู้เป็นคุรุผู้เชี่ยวชาญโอสถรักษาโรค ผู้มีแสงรัศมีสีน้ำเงินบริสุทธิ์ประดุจแก้วไวฑูรย์  พระองค์ทรงประทับอยู่ทางทิศตะวันออก  ไภสัชย แปลว่า ยา มือหนึ่งถือยา มือหนึ่งถือบาตร เป็นปริศนาธรรม โปรดเวไนยสัตว์ให้พ้นจากโรคภัย คือกิเลส ชาวจีนเชื่อว่า เมื่อสวดภาวนาถึงท่าน จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรง อายุมั่นขวัญยืน ไม่ต้องประสบกับโรคภัยไข้เจ็บ ให้ได้สมหวังดังปราถนาทุกประการ
 
สมันตภัทร, กวนอิม, อวโลกิเตศวร, มัญชุศรี, มหายาน, กษิติครรภ์, โพธิสัตว์, ศากยมุนี, ไภสัชยคุรุ
 
 

 

ตำหนักที่ห้า  คือ ตำหนักพระมัญชุศรีศิริโพธิสัตว์ ปกติรูปขององค์พระมัญชุศรีจะถือพระขรรค์แห่งปัญญา อีกมือถือคัมภีร์  พระมัญชุศรีศิริโพธิสัตว์ หมายถึง คุณธรรมอันวิเศษที่เป็นอาจินไตย คือไม่สามารถคาดคิดได้ พระมัญชุศรีศิริโพธิสัตว์เป็นตัวแทนของปัญญา ทำให้นักเรียน นักศึกษาชอบมากราบไหว้เป็นพิเศษ 

 

สมันตภัทร, กวนอิม, อวโลกิเตศวร, มัญชุศรี, มหายาน, กษิติครรภ์, โพธิสัตว์, ศากยมุนี

 

 

 
ตำหนักที่หก คือ ตำหนักกวนอิมพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ด้านนอกดูเห็นเป็นตำหนักสองชั้น แต่เมื่อเข้ามาดูข้างในเป็นตำหนักชั้นเดียว ทำจากไม้ดำ พันกร พันเนตร เดินบนระเบียงได้ เป็นตัวแทนของผู้เลิศในมหากรุณา
 
- กวน คือพิจารณา
- อิม คือ เสียง
- อวโล คือ ผู้สดับฟังอันยิ่งใหญ่ 
 
- คือ ฟังเสียงความทุกข์ร้อนทั้งหลาย เมื่อไหร่มีทุกข์ภัย เพียงเอ่ยพระนามท่านด้วยศรัทธา ท่านก็จะได้ยินเสียง ในพระสูตร เมื่อท่านสดับฟังเสียงสรรพสัตว์แล้ว ท่านจะพิจารณาว่าจะจำแลงแปลงกายในฐานะใดเพื่อมาโปรด ก็จะจำแลงแปลงกายมาโปรดในฐานะนั้น คนจีนเชื่อว่าขอจากพันที่ ก็ตอบสนองจากพันที่ มีผู้ร้องขอมากมายจากพระองค์ ท่านก็มีมือมากมายที่จะยื่นไปช่วยเหลือ และในมือก็มีพระเนตรด้วย
 
 
สมันตภัทร, กวนอิม, อวโลกิเตศวร, มัญชุศรี, มหายาน, กษิติครรภ์, โพธิสัตว์, ศากยมุนี

 

  

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
  • การจัดหิ้งพระ
  • พระพุทธเจ้า ๓ พระองค์
  • การถวายสิ่งของในพุทธศาสนา
  • แนะนำเกี่ยวกับแผนผังวัด,ตำหนักเทพ พระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้าและห้องต่าง ๆ ในวัดแบบมหายาน ตอนที่ ๖
  • แนะนำเกี่ยวกับแผนผังวัด,ตำหนักเทพ พระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้าและห้องต่าง ๆ ในวัดแบบมหายาน ตอนที่ ๕
  • แนะนำเกี่ยวกับแผนผังวัด,ตำหนักเทพ พระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้าและห้องต่าง ๆ ในวัดแบบมหายาน ตอนที่ ๔
  • แนะนำเกี่ยวกับแผนผังวัด,ตำหนักเทพ พระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้าและห้องต่าง ๆ ในวัดแบบมหายาน ตอนที่ ๒
  • แนะนำเกี่ยวกับแผนผังวัด,ตำหนักเทพ พระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้าและห้องต่าง ๆ ในวัดแบบมหายาน ตอนที่ ๑
  • พุทธคีรีทั้ง ๔ ในประเทศจีน