เกร็ดความรู้จากพุทธศาสนา

 

พุทธคีรีทั้ง ๔ ในประเทศจีน
23 ต.ค. 2559

 

สำหรับชาวพุทธในจีน มีภูเขา ๔ แห่งที่ควรไปสักการะด้วยกัน คือ เอ๋อเหมยซาน (ง้อไบ๊) อู่ไท่ซาน ผู่โถวซาน และจิ่วหัวซาน เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของพระโพธิสัตว์ทั้งสี่ ได้แก่ พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (หรือพระโพธิสัตว์กวนอิม) และพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์
 
 
สมันตภัทร, กวนอิม, อวโลกิเตศวร, มัญชุศรี, มหายาน, กษิติครรภ์, โพธิสัตว์, ผู่เสียน, เอ๋อเหมยซาน, เขาง้อไบ๊
 
๑. เอ๋อเหมยซาน หรือ เขาง้อไบ๊ เป็นภูเขาทางทิศตะวันตก อยู่ที่เมืองง้อไบ๊ มณฑลเสฉวน สูงจากระดับน้ำทะเล ๓,๐๙๗ เมตร เป็นที่สถิตของพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ หรือผู่เสียนผูซ่า(โผวเฮี้ยงผ่อสัก) ผู้ทรงเป็นเลิศทางจริยาและมหาปณิธาน
 
 
สมันตภัทร, กวนอิม, อวโลกิเตศวร, มัญชุศรี, มหายาน, กษิติครรภ์, โพธิสัตว์, เหวินซูผูซ่า, บุ่งซู้ผ่อสัก
 
2. อู่ไถซาน เป็นภูเขาทางทิศเหนือ อยู่ในมณฑลซานซี สูงจากระดับน้ำทะเล ๓,๐๕๘ เมตร เป็นที่สถิตของพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ หรือเหวินซูผูซ่า(บุ่งซู้ผ่อสัก) ผู้ทรงเป็นเลิศทางปัญญา
 
 
สมันตภัทร, กวนอิม, อวโลกิเตศวร, มัญชุศรี, มหายาน, กษิติครรภ์, โพธิสัตว์, ผู่โถวซาน
 
3. ผู่โถวซาน เป็นภูเขาทางทิศตะวันออก อยู่บนเกาะโจวซาน นอกชายฝั่งทะเลมณฑลเจ้อเจียง เขาผู่โถวซาน สูงจากระดับน้ำทะเล ๒๘๔ เมตร เป็นที่สถิตของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ หรือกวนอินผูซ่า(กวงอิมผ่อสัก) ผู้ทรงเป็นเลิศทางเมตตา
 
 
สมันตภัทร, กวนอิม, อวโลกิเตศวร, มัญชุศรี, มหายาน, กษิติครรภ์, โพธิสัตว์, จิ่วหัวซาน, ตี้จั้งหวาง, ตี่จั่งอ๊วง
 
4. จิ่วหัวซาน เป็นภูเขาทางทิศใต้ อยู่ในมณฑลอันฮุย สูงจากระดับน้ำทะเล ๑,๓๔๒ เมตร เป็นที่สถิตของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ หรือตี้จั้งหวางผูซ่า(ตี่จั่งอ๊วงผ่อสัก) ผู้ทรงเป็นเลิศด้านการโปรดสัตว์ในยมโลกให้พ้นทุกข์ 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
  • การจัดหิ้งพระ
  • พระพุทธเจ้า ๓ พระองค์
  • การถวายสิ่งของในพุทธศาสนา
  • แนะนำเกี่ยวกับแผนผังวัด,ตำหนักเทพ พระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้าและห้องต่าง ๆ ในวัดแบบมหายาน ตอนที่ ๖
  • แนะนำเกี่ยวกับแผนผังวัด,ตำหนักเทพ พระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้าและห้องต่าง ๆ ในวัดแบบมหายาน ตอนที่ ๕
  • แนะนำเกี่ยวกับแผนผังวัด,ตำหนักเทพ พระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้าและห้องต่าง ๆ ในวัดแบบมหายาน ตอนที่ ๔
  • แนะนำเกี่ยวกับแผนผังวัด,ตำหนักเทพ พระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้าและห้องต่าง ๆ ในวัดแบบมหายาน ตอนที่ ๓
  • แนะนำเกี่ยวกับแผนผังวัด,ตำหนักเทพ พระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้าและห้องต่าง ๆ ในวัดแบบมหายาน ตอนที่ ๒
  • แนะนำเกี่ยวกับแผนผังวัด,ตำหนักเทพ พระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้าและห้องต่าง ๆ ในวัดแบบมหายาน ตอนที่ ๑