เกร็ดความรู้จากพุทธศาสนา

 

แนะนำเกี่ยวกับแผนผังวัด,ตำหนักเทพ พระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้าและห้องต่าง ๆ ในวัดแบบมหายาน ตอนที่ ๒
23 ต.ค. 2559

 

ตำหนักแรก คือตำหนักของ เทพธรรมบาล กุยาวดาวัชรเทพ อาวุธคือวัชรที่จะทำลายทุกอย่าง ว่ากันว่ามีเทพวัชรอยู่ประมาณ 500 องค์ เป็นเทพผู้ทรงพลัง เทพผู้ถวายอารักขาพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงได้ฟังธรรมอย่างใกล้ชิดที่สุดและได้ฟังความลับที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอน
 
สมันตภัทร, กวนอิม, อวโลกิเตศวร, มัญชุศรี, มหายาน, กษิติครรภ์, โพธิสัตว์, ศากยมุนี
 
 
ตำหนักที่สอง คือตำหนักของ พระมหามยุรีวิทยาราชาพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ หรืออีกฉายาคือ พุทธมารดา เพราะท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยความเป็นมารดา มีสัตว์พาหนะประทับบนนกยูง นกตัวนี้สามารถเปล่งรัศมีสีทองออกไปได้กว้างไกล บางทีเรียกว่านกยูงทอง แต่ว่าตำหนักนี้ จะไม่มีให้เห็นที่วัดทั่วไปในจีนมากนัก
 
สมันตภัทร, กวนอิม, อวโลกิเตศวร, มัญชุศรี, มหายาน, กษิติครรภ์, โพธิสัตว์, ศากยมุนี
 
 
ตำหนักที่สาม คือตำหนักของ พระศรีอารย์ วงค์ของท่านคือเมตไตรยะ พระนามเดิมชื่อว่าอชิตะ คือผู้ไม่มีใครชนะได้ ท่านประกอบด้วยความเมตตา คือ พลังอันยิ่งใหญ่ จะพบเห็นแทบทุกวัดในประเทศจีน ลักษณะคือ มีรอยยิ้ม พุงใหญ่ ๆ หมายถึงใจกว้าง สามารถรับเรื่องราวต่าง ๆ ของเหล่าเวไนยสัตว์ ได้ทุกทิศ
 
สมันตภัทร, กวนอิม, อวโลกิเตศวร, มัญชุศรี, มหายาน, กษิติครรภ์, โพธิสัตว์, ศากยมุนี, พระศรีอารย์
 
 
เมื่อเข้ามาในตำหนักจะมีท้าวจตุโลกบาลอีกสี่พระองค์ โดย พระศรีอารย์ อยู่ตรงกลาง และท้าวจตุโลกบาลพิทักษ์รักษาอยู่สี่มุม ถ้ามองเป็นเจดียื คือ พิทักษ์อยู่ฐานเจดีย์ทั้งสี่มุม
 
- องค์แรก ทางทิศตะวันออก คือ ท้าวธตรฐ เป็นเจ้าแห่งคนธรรพ์ ดูแลพื้นแผ่นดิน ลม ฝนให้เป็นไปตามฤดูกาล มือถือพิณผา หมายถึงเดินสายกลาง ไม่ตึงไม่หย่อน ดูแล ลมฟ้า อากาศทั้งหลาย
 
สมันตภัทร, กวนอิม, อวโลกิเตศวร, มัญชุศรี, มหายาน, กษิติครรภ์, โพธิสัตว์, ศากยมุนี, ธตรฐ, จตุโลกบาล
 
 
- องค์ที่สอง ทางทิศใต้ คือ ท้าววิรุฬหก เป็นเจ้าแห่งกุมภัณฑ์ ถือกระบี่อยู่มือขวา มีหน้าที่ช่วยเพิ่มกุศลบุญให้กับสรรพสัตว์
 
สมันตภัทร, กวนอิม, อวโลกิเตศวร, มัญชุศรี, มหายาน, กษิติครรภ์, โพธิสัตว์, ศากยมุนี, จาตุโลกบาล, วิรุฬหก
 
 
- องค์ที่สาม ทางทิศตะวันตก คือ ท้าววิรูปักษ์ เจ้าแห่งพญานาค อาศัยทิพยเนตรอันบริสุทธิ์ มีสายตากว้างไกลคอยสอดส่อง ปกปักรักษาสัตว์ทั้งหลายในโลก
 
สมันตภัทร, กวนอิม, อวโลกิเตศวร, มัญชุศรี, มหายาน, กษิติครรภ์, โพธิสัตว์, ศากยมุนี, จาตุโลกบาล, วิรูปักษ์
 
 
- องค์ที่สี่ ทางทิศเหนือ คือ ท้าวกุเวร เจ้าแห่งยักษ์ เปี่ยมด้วยบุญบารมีมาก เลื่องลือในทุกทิศ สามารถสดับตรับฟังได้กว้างไกล
 
สมันตภัทร, กวนอิม, อวโลกิเตศวร, มัญชุศรี, มหายาน, กษิติครรภ์, โพธิสัตว์, ศากยมุนี, จาตุโลกบาล, กุเวร 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
  • การจัดหิ้งพระ
  • พระพุทธเจ้า ๓ พระองค์
  • การถวายสิ่งของในพุทธศาสนา
  • แนะนำเกี่ยวกับแผนผังวัด,ตำหนักเทพ พระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้าและห้องต่าง ๆ ในวัดแบบมหายาน ตอนที่ ๖
  • แนะนำเกี่ยวกับแผนผังวัด,ตำหนักเทพ พระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้าและห้องต่าง ๆ ในวัดแบบมหายาน ตอนที่ ๕
  • แนะนำเกี่ยวกับแผนผังวัด,ตำหนักเทพ พระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้าและห้องต่าง ๆ ในวัดแบบมหายาน ตอนที่ ๔
  • แนะนำเกี่ยวกับแผนผังวัด,ตำหนักเทพ พระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้าและห้องต่าง ๆ ในวัดแบบมหายาน ตอนที่ ๓
  • แนะนำเกี่ยวกับแผนผังวัด,ตำหนักเทพ พระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้าและห้องต่าง ๆ ในวัดแบบมหายาน ตอนที่ ๑
  • พุทธคีรีทั้ง ๔ ในประเทศจีน