คำคม..ข้อคิด

 

คำคม..ข้อคิด ๒๙
27 ส.ค. 2561

 

สมเด็จพระบรมศาสดาทรงตรัสเมื่อทรงแสดงธรรมเสมอว่า "ตถาคตเป็นผู้บอก" โดยเหตุที่ว่า สมัยนั้นมีเจ้าสำนัก ลัทธิ เดียรถีต่างๆมากมาย โดยเฉพาะที่กรุงราชคฤห์ ทั้งพระธรรมของพระองค์มีความละเอียดลึกซึ้งต้องใช้จิตที่ความละเอียดด้วยกำลังสมาธิทำความเข้าใจการปฏิบัติด้วยความเพียรจึงมีผล
 
แม้มีผู้บรรลุธรรมเป็นจำนวนมาก แต่ก็มีไม่น้อยที่มีความสงสัย เอ่ยวาจาไม่ควรบ้าง มีคำถามที่เป็นเชิงค้านบ้าง แสดงถึงมิจฉาทิฐิ ยึดความเห็นตน เมื่อไม่ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ก็ไม่เห็นผลบ้าง เป็นคนพาลใช้วาจาหยามหยาบบ้าง แสดงกิริยาไม่สมควร ไม่เคารพบ้าง นินทาว่าร้าย ลอบทำร้าย กลั่นแกล้ง แต่พระบรมศาสดายังทรงมีเมตตาที่จะสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อไป โดยมีพุทธวจนะ "ตถาคตเป็นผู้บอก"จะเชื่อหรือปฏิบัติหรือไม่ย่อมเห็นผลบุญและบาปด้วยตนเอง เป็นการบอกอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายให้อดทนในการโปรดสัตว์ด้วย
 
เราชาวพุทธทั้งมีความเป็นประชาธิปไตยในสมัยนี้ มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเห็นได้มากในโลกของออนไลน์ ที่เข้ามาเขียนด้วยวาจาสุภาพบ้าง ไม่สุภาพบ้างแสดงถึงสภาพจิตของตนอย่างเสรี บ้างเรียนรู้หลักธรรมมาแล้ว บ้างก็แสวงหาพระครูอาจารย์ ควรพิจารณาว่า ท่านก็เป็นผู้บอก ส่วนจะได้อะไรแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวเอง เพราะท้ายสุด ต่างคนก็ต่างไปตามกรรมของตนค่ะ
 
 

การเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยชิน แม้จะเหนื่อย แต่มีความพยายาม และเป็นสิ่งที่เราชอบ มองเห็นอนาคต แม้ผลตอบแทนจะน้อย แต่ก็เพียรไปเถิดจะเกิดผล ความเปลี่ยนแปลงของทุกคนดูเหมือนจะเริ่มต้นเหมือนๆกันหมด ด้วยกระแสของดวงดาวตามที่เราได้ร่วมศึกษากันมา


อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลง อย่ากลัวการเริ่มต้น และอย่ากลัวว่าจะไปไม่รอด แต่จงรอบคอบระมัดระวังและรู้จริงในสิ่งที่เราทำ ขอยกข้อธรรมที่ได้สดับมาเตือนใจลูกและศิษย์ทุกคน


อย่านอนตื่นสาย อย่าหน่ายทำกิน อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา


โชคดีทุกคนนะคะ

 

 

วันแรกของสัปดาห์นี้ เป็นวันพระ ถือคติ ให้ไว้ก่อน ถอยหลังหนึ่งก้าวเห็นโลกกว้างขึ้น ฟังความคิดเห็นของคนอื่น ใจเย็น ระงับความไม่ได้ดังใจ ให้อภัย ตั้งสติ มีสมาธิ ทำสิ่งที่อยู่ในมือให้ดีที่สุด การงานไม่คั่งค้าง


จะกลายเป็นวันที่ราบรื่น และสุขใจในการทำงาน แม้รถจะติด จะฉุ่มฉ่ำด้วยฝน ถือว่าฟ้าให้พร เรารับอย่างสงบค่ะ

 

 

เหนื่อยเพราะสังคม ดีกว่าสังคมเหนื่อยเพราะเรา
 
เป็นที่รักเพราะรักทุกคน ดีกว่าพยายามเป็นที่รักด้วยการเรียกร้องความสนใจ 
 
สวยเพราะมีน้ำใจดีกว่า สวยเพราะข่มคน
 
งามเพราะมีแต่คำว่าให้ ดีกว่า ให้เพราะหวังผล
 
เห็นแก่คนอื่น ดีกว่าเห็นแก่ตัว และนึกถึงคนอื่นก่อนนึกถึงแต่ตนเอง
 
เราเป็นแบบไหน สามารถให้คำตอบแก่ตนเองในทุกเรื่อง ถ้าย้อนดูตัว และสามารถเลือกได้ นับแต่วันนี้ ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนถ้ารู้ตัว อย่างน้อยก็ได้คำว่า จริงใจ
 

 

ขอให้ลูกและศิษย์เป็นผู้มีสติ ด้วยตัวรู้ มีปัญญาด้วยการเลือกที่จะเป็น และเบิกบานด้วยการรับผล จึงจะเข้าถึงคำว่า "ทำเองรู้เอง" และ "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน" ค่ะ
 
 
 
ผู้ที่อ่านข้อคิด คำคม ข้อธรรม ต่างๆส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีประสพการณ์ผ่านเรื่องราวต่างๆมาแล้ว จะหาเด็กวัยรุ่นคนรุ่นใหม่คอยอ่านเพื่อเตือนใจตนเพื่อประพฤติปฏิบัติหาหนทางที่ถูกต้อง ไม่ต้องผิดพลาดอย่างผู้ใหญ่นั้น หาได้ยากเต็มที หารู้ไม่ ว่าข้อคิดทั้งหลายมาจากประสพการณ์ล้ำค่าที่มีเงินก็หาซื้อไม่ได้
 
ตีไม่ได้ สอนก็เถียง ทั้งไม่ยอมรับโทษ หนีความรับผิดชอบและคำตำหนิด้วยการพึ่งพาผู้ใหญ่ให้แก้ไข พึ่งพาสิ่งศักดิสิทธิ์ ร้องขออภิสิทธิ์ที่เป็นไปไม่ได้ เหล่านี้ คือคนที่อ่อนแอขาดประสิทธิ์ภาพ ทั้งเห็นอนาคตที่ไม่มีวันประสพความสำเร็จโดยไม่ต้องไปถามหมอดู คนไหน เปลี่ยนความคิด เพ้อฝัน ฝันหวาน ไม่ยืนอยู่บนความเป็นจริง คือคนที่เริ่มล้มละลายทางความคิด นำไปสู่การกระทำที่ล้มเหลวต่อไป
 
เด็กๆที่กำลังจะก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ หากเป็นเช่นนี้อย่ามัวหลงทาง หลงตนเอง มองข้อเสียของตน ศึกษาเหตุและวิถีคิดที่ทำให้ล้มเหลว ล้มละลาย ดำเนินชีวิตอย่างมีสติ อย่ามองข้อคิดต่างๆเป็นเรื่องคร่ำครึ และอย่ามัวด่ากัน ยุ่งเรื่องคนอื่นในเฟสบุค นี่เป็นเวลาสร้างตัว อย่ามัวเสียเวลา 
 
คนที่จะประสพความสำเร็จ จะมีนิสัยที่มองออกนับแต่บัดนี้ค่ะ
 
 
ช่วงนี้เป็นเทศกาลกินเจ สนับสนุนในศีลข้อที่ห้ามฆ่าสัตว์เป็นที่ยิ่ง
พระโพธิสัตว์ไม่ทานเนื้อสัตว์เป็นการสอนให้ชนทั้งหลายตั้งมั่นในโอวาทปาฏิโมกข์ที่ว่า ไม่ทำร้ายสัตว์ ทรมานสัตว์ ถ้าพร้อมใจกันทานเจเป็นส่วนมาก การฆ่าสัตว์ก็จะลดลงในช่วงเวลานี้ และทำให้ศีลข้อที่หนึ่งบริสุทธ์เป็นอธิศีล
 
ในโอวาทปาฎิโมกข์ ให้ทำแต่ความดี ละเว้นการทำชั่ว ทั้งนี้ ทั้งกาย วาจาและใจ เผื่อความผ่องใสของจิต เป็นการฝึกจิตให้ซึบซับแต่ความดีงาม มีความผ่องแผ้วใสสะอาดเกิดปัญญาในการงานและทางธรรม
 
ผู้ทานเจ หากเพิ่ม ฝึกจิตให้มีขันติ คือความอดทนต่ออารมณ์ที่มากระทบ รู้ประมาณการบรโภค คือฝึกจิตให้มีสติ รู้ที่นั่งที่นอนอันสงบ เพื่อฝึกความสำรวมและมีเวลาใคร่ครวญพิจารณาในเหตุและผลต่างๆในชีวิตประจำวัน
 
การทานเจ ถ้าประกอบด้วยความผ่องใสของจิต คือฝึกจิตให้เมตตา ประกอบด้วยทาน และทำให้คนรอบข้างเป็นสุขด้วยวาจา และถึงพร้อมด้วยโอวาทปาฎิโมกข์ดังกล่าวข้างต้น จะเป็นการล้างใจให้สะอาด ไม่เพียงล้างท้องอย่างเดียวซึ่งก็เหมือนอาบน้ำรายวันต้องล้างกันบ่อยๆ 
 
ขออนุโมทนาศิษย์ทั้งหลายที่ตั้งใจทานเจ และขอให้ถึงพร้อมด้วยการฝึกจิต "เจ"ไปพร้อมกันเพื่อผลานิสงค์แห่งปัญญาที่จะนำสู่จุดหมายปลายทางตามปรารถนาทุกประการ