ภาพกิจกรรม

 

ง้อไบ๊ 18-22 กันยายน พ.ศ.2558 - วันที่ 20 วัดต้าฝอฉางเยี่ยน วัดฝูหู่ซื่อ วัดเป๋ากั๋ว การแสดงภาคค่ำ
20 กันยายน พ.ศ. 2558