ภาพกิจกรรม

 

ศูนย์ศึกษาศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2555
9 ต.ค. 2555