เกร็ดความรู้จากพุทธศาสนา

 

"สัมพุทเธ" บทสวดมนต์แปลของวัดท่าซุง
10 เม.ย. 2559

 

สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ ทวาทะสัญจะ สะหัสสะเก

ปัญจะสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง

 

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ๕แสน ๑หมื่น ๒พัน ๒๘ พระองค์ ด้วยเศียรเกล้า

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมและพระอริยสงฆ์ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น โดยเคารพ

 

นะมะการานุภาเวนะ หันตวา สัพเพ อุปัททะเว

อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ

 

ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยนี้ จงขจัดความจัญไรทั้งปวงให้หมดไป

แม้อันตรายทั้งหลายทั้งปวง จงพินาศไปโดยไม่เหลือ

 

สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ จะตุวีสะติสะหัสสะเก

ทะสะสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง

 

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ๑ล้าน ๒หมื่น ๔พัน ๕๕ พระองค์ ด้วยเศียรเกล้า

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมและพระอริยสงฆ์ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น โดยเคารพ

 

นะมะการานุภาเวนะ หันตวา สัพเพ อุปัททะเว

อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ

 

ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยนี้ จงขจัดความจัญไรทั้งปวงให้หมดไป

แม้อันตรายทั้งหลายทั้งปวง จงพินาศไปโดยไม่เหลือ

 

สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก

วีสะติสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง

 

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย  ๒ล้าน ๔หมื่น ๘พัน ๑๐๙ พระองค์ ด้วยเศียรเกล้า

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมและพระอริยสงฆ์ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น โดยเคารพ

 

นะมะการานุภาเวนะ หันตวา สัพเพ อุปัททะเว

อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ

 

ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยนี้ จงขจัดความจัญไรทั้งปวงให้หมดไป

แม้อันตรายทั้งหลายทั้งปวง จงพินาศไปโดยไม่เหลือ