ภาพกิจกรรม

 

ปฏิบัติธรรม วัดว่านเหนียน (Wan Nian Temple) ง่อไบ๊ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2555
7 พ.ค. 2555